FPNA: Stapt over naar een organisatie voor natuurbeheer

Aruba

Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) gaf onlangs een presentative over hun successen en uitdagingen van 2021 en een korte preview van hun meerjarige organisatiestrategie 2022-2031 tijdens de bestuursvergadering van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) op Sint Maarten. FPNA heeft de Covid-pandemie overleefd en focust zichzelf nu volledig op het herpositioneren om zo zichzelf beter af te stemmen op hun kerndoel.

2020-2021 Uitdagingen en kansen

Natasha J. Silva geeft een update over de successen en uitdagingen van FPNA tijdens de DCNA-bestuursvergadering

Het Covid-jaar 2021 en 2020 waren een eye-opener voor veel organisaties, waaronder FPNA. Omdat de lokale gemeenschap een pandemie doormaakte, besloten meer mensen om te recreëren in de natuur en te genieten van de beschermde gebieden onder beheer van FPNA. Positief is dat deze gedragsverandering heeft geleid tot een toename van ongeveer 300% van het aantal jaarpashouders voor Parke Nacional Arikok in 2021. Terwijl de toeristenindustrie zich herstelde, kreeg de natuur een adempauze en bloeide tijdelijk op van de massale, high-impact recreatieve activiteiten zowel op het land als in de zee. Naarmate bepaalde diersoorten zichtbaarder werden en sommige natuurwaarden werden hersteld, leidde dit tot een gemeenschapsdiscours over hoe na de pandemie vooruitgang kan worden geboekt met de toeristenindustrie in evenwicht met de natuur. Dit gemeenschapsdiscours leidde ertoe dat er meer werd geëist van FPNA als bewaker van de natuur van Aruba.

Te midden van de wereldwijde economische crisis in 2021 richtte FPNA zich op het financieel overleven, wat leidde tot bezuinigingen op het operationele budget en een inkrimping van de organisatie met 32%. Dit terwijl de operaties gewoon door moesten gaan en dat voor een groot deel ook deden. Toen het toerisme aan het herstellen was, namen ook de bedreigingen voor de natuur snel toe, en met beperkte financiële en personele middelen onderging het FPNA-team een ​​diepe introspectie om de richting te evalueren die de organisatie na de pandemie zal moeten inslaan, om de eigen organisatorische duurzaamheid en natuur instandhoudingseffectiviteit te vergroten. Deze introspectie leidde tot de realisatie van een broodnodige transitie van een parkbeheerorganisatie naar een natuurbeheerorganisatie. Om deze transitie te vergemakkelijken, heeft FPNA de eerste meerjarige bedrijfsstrategie 2022-2031 opgesteld om de effectiviteit en efficiëntie voor natuurbehoud te vergroten, en een plan voor duurzame financiering 2022-2025 om de inkomstenstromen te diversifiëren en minder afhankelijk te worden van parkbezoek en overheidssubsidies.

Een nieuwe richting

Het FPNA-managementteam heeft een integrale benadering in vijf stappen doorlopen om toegang te krijgen tot de bedrijfsomgeving, het in kaart brengen van belanghebbenden, het formuleren van de ambitie voor 2031 bij het opstellen van de bedrijfsstrategie en ten slotte het creëren van een implementatiestrategie. Deze aanpak heeft het team in staat gesteld hun denken te herstructureren, de juiste vragen te stellen, onderliggende aannames te testen, kritisch naar de organisatie te kijken vanuit een geïntegreerd perspectief, de meest essentiële ambitieuze elementen te verkennen en vast te leggen, en een diepgaande dialoog te voeren over deze aspecten. Het Management Team had een Klankbord samengesteld bestaande uit medewerkers van FPNA om feedback te geven bij elke stap in het proces.

Om de meerjarige bedrijfsstrategie 2022-2031 te verwezenlijken, moet het managementteam zich committeren aan een brede strategische aanpak die het team in staat stelt zijn aandacht, energie en middelen te concentreren op vier verschillende, maar onderling verbonden strategische pijlers en een reeks strategische doelen. De vier strategische pijlers zijn: 1) ‘Leiderschap in natuurbehoud – geïntegreerde en inclusieve zorg voor de natuur van Aruba en het duurzame behoud’, 2) ‘Transitie naar duurzame transformatie-ervaringen – waarde creëren naar een op de natuur gebaseerde belevingseconomie voor de natuur van Aruba , Aruba als geheel en belanghebbenden’, 3) ‘Excellence in Conservation Co-Creation – Verbind en betrek mensen bij de natuur door meer begrip,  zorg voor natuur dragen en ondersteuning voor natuurbehoud op de lange termijn’, en 4) ‘Duurzame organisatieontwikkeling – Transformatie naar een modern , een goed presterende organisatie voor natuurbeheer met toekomstbestendige capaciteiten en voorbeeldig leiderschap op het gebied van duurzaamheid. De gedefinieerde strategische pijlers en strategische doelen zullen de weg vrijmaken voor een effectieve samenwerking tussen FPNA en de leden van de DCNA.

Strategisch samenwerken

Voor een duurzame toekomst, met een bloeiende biodiversiteit en veerkrachtige ecosystemen binnen het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk, is het van cruciaal belang dat alle organisaties voor het beheer van beschermde gebieden hun bijdrage aan natuurbehoud opnieuw evalueren. Aangezien FPNA leidend is in dit proces, kan het als voorbeeld dienen voor het creëren van een strategische langetermijnplanning om effectieve en efficiënte bescherming van natuur te bereiken. De langetermijnplanning zal de samenwerking via de DCNA vergemakkelijken, en voor DCNA om strategisch de nodige technische ondersteuning te bieden, kennisuitwisseling binnen de alliantie te bevorderen en effectief fondsen te werven voor de verschillende samenwerkingen tussen de natuurbeschermingsorganisaties. Door samen te werken, kan elk eiland van de anderen leren, hun successen maximaliseren en leren van de meer uitdagende ervaringen.

DCNA bestuurs vergadering met vertegenwoordigers van het DCNA Bestuur, beheerorganisaties van beschermde natuurgebieden in het Nederlands Caribisch gebied (inclusief FPNA), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Wereld Natuur Fonds Nederland (WWF-NL), Caribbean Cetacean Society, regeringscommissaris van Sint Eustatius, Lady Francis en Gouverneur Holiday van Sint Maarten.

Would you like to contribute to BioNews
by sharing your news item?

Contact DCNA

Enjoying (Bio)News?

Stay up to date with our monthly digital newsletter which covers all the latest environmental news coming from the Dutch Caribbean.

Enter your email below to sign up!

Or follow us on Facebook